Diário da Gabbu

O cosplay semanal dessa vez é do anime..... Deadman Wonderland

Ganta Igarashi (Pica-pau)

Shiro

Tamaki Yoh

Tsunenaga Tamaki

Chief Guard Makina

 Kyomasa Senji (Corvo)

Minatsuki Tamaki (Beija-flor)

Nagi Kengamine

Karako Koshio

Azuma Genkaku

Hibana Daida

Toto Sakigami

Mitsuzaki Yosuga

0 comentários:

Postar um comentário